Privacyverklaring

Merx Instituut

Contactgegevens:
Overwegwachter 4, 
3034 KG te Rotterdam

telefoonnummer: 085 - 130 76 23
e-mail: info@merx-instituut.nl
website: www.merx-instituut.nl

Daniëlle Merx is de Functionaris Gegevensbescherming van Merx Instituut en bereikbaar via info@merx-instituut.nl

Persoonsgegevens

Merx Instituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Merx Instituut verwerkt via de website de persoonsgegevens die bij het contactformulier worden ingevuld. Het gaat hierbij om de naam, het e-mailadres en het bericht. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het is echter niet te controleren, of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het wordt ouders dan ook aangeraden, om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat Merx Instituut zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op via info@merx-instituut.nl, dan worden de gegevens verwijderd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Merx Instituut verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om te informeren over wijzigingen van diensten; 
  • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Merx Instituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Merx Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het bewaren van persoonsgegevens wordt gedaan, voor het realiseren van de doelen, waarvoor u uw gegevens hebt gegeven en zal bewaard worden, tot het moment waarop u aangeeft, geen interesse meer te hebben in de diensten van Merx Instituut. Voor cookies, zie het cookiebeleid. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Merx Instituut verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met betrekking tot de cookies, wordt u verwezen naar het cookiebeleid.  


Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Merx Instituut verwijst u hiervoor naar de pagina cookiebeleid. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Merx Instituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Merx Instituut heeft, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie kan sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@merx-instituut.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal u gevraagd worden, om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U hoort zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek. Merx Instituut wenst u er tevens op te wijzen, dat u de mogelijkheid heeft, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Merx Instituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@merx-instituut.nl

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH datenschutz@jimdo.com) of met de exploitant van de website.